„Janz Eischwiele steht Kopp,

 mir maache eene drop!"